Trường TH Thị Trấn tổ chức hội thảo tháng 09/2019

Trường TH Thị Trấn tổ chức hội thảo tháng 09/2019

Định hướng quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học là phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo, phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh. Đối với bậc Tiểu học việc phát triển năng lực tự học (HS tự xác định được nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động; tự đặt được mục tiêu học tập để đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu thực hiện; thực hiện các phương pháp học tập hiệu quả; điều chỉnh những sai sót, hạn chế của bản thân khi thực hiện các nhiệm vụ học tập thông qua tự đánh giá hoặc lời góp ý của giáo viên, bạn bè; chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn trong học tập) là rất cần thiết. Trên cơ sở đó trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo của tư duy là rất quan trọng. Có thể chọn lựa một cách linh hoạt các phương pháp chung và phương pháp đặc thù của môn học để thực hiện. Tuy nhiên dù sử dụng bất kỳ phương pháp nào cũng phải đảm bảo được nguyên tắc “Học sinh tự mình hoàn thành nhiệm vụ nhận thức (tự chiếm lĩnh kiến thức) với sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên”.

Trên cơ sở định hướng đó, việc sử dụng linh hoạt các thành tố tích cực của mô hình trường học mới vào tổ chức các hoạt động dạy học sẽ khiến giáo viên đóng vai trò là người mở đường, hướng dẫn, tổ chức học sinh làm việc, Giáo viên thường xuyên giúp đỡ từng học sinh, quan tâm đến từng cá thể trong nhóm để đánh giá kịp thời sự tiến bộ của các em. Còn học sinh giữ vai trò trung tâm, hình thành phương pháp học tập, làm việc tích cực, chủ động, sáng tạo. Mục tiêu là học sinh hình thành các năng lực tự học, hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Thực hiện công văn số 163/PGDĐT ngày 03 tháng 9 năm 2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục tiểu học, năm học 2019-2020 và kế hoạch số 18/KH-THTT ngày 16 tháng 9 năm 2019 kế hoạch thực hiện giáo dục của của nhà trường. Ngày 20 tháng 9 năm 2019 trường Tiểu học Thị Trấn đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Vận dụng các kĩ thuật, phương pháp dạy học tích cực và các thành tố tích cực của mô hình trường học mới vào các hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh”

 

Thông qua hội thảo chuyên đề giúp giáo viên hiểu rõ việc sử dụng phương pháp dạy học gắn chặt với các hình thức tổ chức dạy học. Tuỳ theo mục tiêu, nội dung, đối tượng và điều kiện cụ thể mà có những hình thức tổ chức thích hợp như: học cá nhân, học nhóm; học trong lớp, học ở ngoài lớp... Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, nâng cao hứng thú cho người học. Cần sử dụng đủ và hiệu quả các thiết bị dạy học môn học tối thiểu đã qui định. Có thể sử dụng các đồ dùng dạy học tự làm nếu xét thấy cần thiết với nội dung học và phù hợp với đối tượng học sinh. Tích cực vận dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

Việc đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất cần đảm bảo:

Dạy học thông qua tổ chức liên tiếp các hoạt động học tập, giúp học sinh tự khám phá những điều chưa biết chứ không thụ động tiếp thu những tri thức được sắp đặt sẵn. Giáo viên là người tổ chức và chỉ đạo học sinh tiến hành các hoạt động học tập phát hiện kiến thức mới, vận dụng sáng tạo kiến thức đã biết vào các tình huống học tập hoặc tình huống thực tiễn...

Chú trọng rèn luyện cho học sinh biết khai thác sách giáo khoa và các tài liệu học tập, biết huy động lại những kiến thức đã có, suy luận để tìm tòi và phát hiện kiến thức mới... Định hướng cho học sinh cách tư duy như phân tích, tổng hợp, cụ thể hóa, khái quát hoá, tương tự, quy lạ về quen… để dần hình thành và phát triển tiềm năng sáng tạo.

Tăng cường phối hợp học tập cá thể với học tập hợp tác, lớp học trở thành môi trường giao tiếp giáo viên - học sinhhọc sinh - học sinh nhằm vận dụng sự hiểu biết và kinh nghiệm của từng cá nhân, của tập thể trong giải quyết các nhiệm vụ học tập chung.

Chú trọng đánh giá kết quả học tập theo mục tiêu bài học trong suốt tiến trình dạy học thông qua hệ thống câu hỏi, bài tập (đánh giá lớp học). Chú trọng phát triển kỹ năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau của học sinh với nhiều hình thức như theo lời giải/đáp án mẫu, theo hướng dẫn, hoặc tự xác định tiêu chí để có thể phê phán, tìm được nguyên nhân và nêu cách sửa chữa các sai sót (tạo điều kiện để học sinh tự bộc lộ, tự thể hiện, tự đánh giá).

Năm học 2019-2020 nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm là “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1”. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường sẽ tích cực đổi mới cách dạy- cách học quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ năm học.

Dưới đây là một số hình ảnh trong các tiết dạy thực hành tại hội thảo.

Học sinh tổ chức giao lưu, chia sẻ bài cũ.

Học sinh tự học để chiếm lĩnh kiến thức.

Học sinh chia sẻ trong nhóm, báo cáo trước lớp phát triển năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, GV hỗ trợ.

Bài viết liên quan